ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА “КМЕТЕ, ВИЖ!”


I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Настоящите “Общи условия” са предназначени за регулиране на отношенията между Технически университет – София – Технологии ЕООД, представлявани от колектива Софтуерна група „Акстър“ и потребителите на сайта „Кмете, виж!“, наричан по-долу за краткост „сайта“.

Чл. 2. Посредством използването на сайта на потребителите се предоставя възможност за подаване на неспешни сигнали до българските общини и възможност за проследяване на обработката на тези сигнали.

Чл. 3. Тези „Общи условия” описват условията, при които Софтуерна група „Акстър“ предоставя на потребителите възможностите, реализирани в сайта, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите „Общи условия”, без да извършват злонамерени действия.

II. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 4. (1) Чрез използването на сайта потребителите се съгласяват с настоящите „Общи условия“, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта.

(2) Настоящите „Общи условия” се прилагат, както в отношенията с регистрирани потребители , така и с тези, които не са извършили регистрация в сайта. Потребителите на сайта приемат и се задължават да спазват настоящите „Общи условия”.

(3) Софтуерна група „Акстър“ публикува настоящите „Общи условия“ на сайта, като запазва правото си за едностранно изменение и допълване. При извършване на промяна потребителите ще бъдат уведомявани чрез публикуване на изменените „Общи условия” на сайта преди влизането им в сила.

Чл. 5. (1) Използването на сайта е възможно и без предварителна регистрация.

(2) При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира съгласието на своите родители или попечители с „Общите условия“. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съглaсява с „Общите условия“.

(3) При регистрация потребителят предоставя най-малко следните данни : имена, адрес на електронна поща, парола. Потребителят декларира, че предоставените при регистрацията данни са верни, пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно.

(4) Потребителите са отговорни за предоставянето и използването на техни потребителски имена и пароли в нарушение на настоящите „Общи условия“. Потребителите носят отговорност за всички действия извършени от самите тях или от трети лица чрез използването на потребителското им име и парола.

III. ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 6. Информацията, подавана от потребителите към общините, трябва да е написана на български език с кирилица.

Чл. 7. (1) Потребителите имат право да прикачат материали към подаваните сигнали.

(2) При подаването на сигнала, потребителят декларира и гарантира, че :

1. е единствен автор на предоставения материал;

2. съдържанието на материала не нарушава настоящите „Общи условия“, действащото законодателство или права и интереси на трети лица;


Чл. 8. Администраторите на сайта запазват правото си да НЕ одобряват сигнали, съдържащи материали, които са в нарушение на настоящите „Общи условия“.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 9. При подаване на сигнал потребителят гарантира и декларира, че информацията и прикачените материали не нарушават изискванията на действащото законодателство и условията, описани в чл.11 от настоящите „Общи условия“ и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.

Чл. 10. (1) Администраторите на Софтуерна група „Акстър“ имат право да откажат одобрение на сигнали, в случай, че :

1. съдържат нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, които противоречат на нормите на морала и добрия тон;

2. унижават честта или достойнството на другиго;

3. съдържат обиди на религиозна основа;

4. съдържат национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация;

5. нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство;

6. съдържат порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави.


(2) Тълкуването и прилагането на точките от чл.9, ал.1 се извършва изцяло по преценка на администраторите на системата „Кмете, виж!“, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 11. (1) Потребителите имат право да искат информация от Софтуерна група „Акстър“ относно условията за ползване на сайта.

(2) Потребителите имат право да уведомяват Софтуерна група „Акстър“ за установени от тях проблеми, свързани с ползването на сайта.

Чл. 12. (1) Потребителят се съгласява, че Софтуерна група „Акстър“ има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. имена, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която потребителите въвеждат и предоставят при регистрацията по чл. 5, ал. 2 и чл. 7, ал. 2, или по друг начин при използването на сайта съгласно настоящите „Общи условия“, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

(2) При подаване на сигнал към община, потребителите се съгласяват личните им данни да бъдат предоставяни единствено на общините с цел идентификация и обратна връзка, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

(3) По искане на компетентен орган, Софтуерна група „Акстър“ има право да предоставя лична информация във връзка с потебителите, с която разполага.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Кореспонденцията между Софтуерна група „Акстър“ и потребителите във връзка с използването на сайта се осъществява посредством електронни съобщения. Електронната поща на Софтуерна група „Акстър“ за кореспонденция с потребителите по въпросите във връзка със системата „Кмете, виж!“ е kmetevij@acstre.com.

Чл. 14. (1) Настоящите „Общи условия“ влизат в сила от 23.06.2016 г.

(2) Настоящите „Общи условия“, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат за вече регистрирани потребители към датата на влизането им в действие. Регистрираните потребители могат да заявят в срок от 7 дни от датата на влизане в сила на съответното изменение, че отхвърлят промените в „Общите условия“ чрез изпращане на съобщение до kmetevij@acstre.com. В случай, че не бъде получено заявление за отхвърляне на промените, ще бъде считано че потребителят е обвързан с тях.